• Contributiereglement (aangepast op 5 okt. 2022)
   
  Artikel 1: Vaststelling bedrag van de contributie
  Volgens de statuten van H.V.V. ’24 zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te
  betalen waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
  Het bestuur is gerechtigd de contributie jaarlijks te verhogen met de Consumentenprijsindex (CPI) , dit met een maximum van 5%, en dit af te ronden naar boven op € 5,00 zonder dat deze verhoging tijdens de ALV in stemming gebracht hoeft te worden.
   
  Artikel 2: Categorieën
  De leden worden in leeftijdscategorieën en overige lidcategorieën ingedeeld die een verschillende contributie bedrag betalen.
  Ereleden, leden van verdienste en onbezoldigde vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
   
  Artikel 3: Inschrijven
  Nieuwe leden of aspirant leden dienen zich aan te melden via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de website van HVV’24: www.hvv24.nl/aanmelden
   

  Alle spelende leden en leden die een officiële functie uitoefenen tijdens wedstrijden ingericht door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) worden door de club als lid bij de KNVB aangemeld
  .
  Artikel 4: Lidmaatschap tijdens het seizoen
  Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij inschrijving van 1 juli t/m 31 december is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving in de periode 1 januari t/m 30 april is 50% van de contributie verschuldigd. Inschrijvingen na 30 april zullen pas gelden vanaf het daaropvolgende seizoen
  .
  Artikel 5: Proefperiode Jeugd
  Voor nieuwe jeugdleden in de leeftijdscategorie J (M)O6-7, J(M)O8, J(M)O9, J(M)O10, J(M)O11 en J(M)O12 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde proefperiode. De proefperiode beloopt de periode die nodig is om deel te nemen aan 4 trainingen. Tijdens deze proefperiode is er géén contributie verschuldigd. Gedurende de proefperiode kan er alleen worden deelgenomen aan trainingen voor spelers in de categorieën J(M)O12 tot en met J(M)O8. De mini-pupillen (J(M)O6-7) mogen eveneens deelnemen aan de wedstrijdjes op zaterdag.
   
  Artikel 6: Contributie betaling

  De contributie inning wordt verzorgd door NIKKI. Interessant voor onze club is, dat de inning gratis is. In de maand augustus start NIKKI de inning. De leden ontvangen een mail, waarin de mogelijkheid wordt geboden om de contributie in één keer te voldoen of in 10-maandelijkse termijnen. Bij termijnbetaling worden er éénmalig administratiekosten in rekening gebracht. Dat is 10% van de totale contributie met een maximum van € 19,00. Wanneer de contributie in één keer wordt betaald vervallen deze administratiekosten. Info over NIKKI is te vinden op: www.nikki.nl

  Eventuele vragen kunt u ook altijd aan de penningmeester of de ledenadministrateur van onze club stellen.

  Nieuwe leden die later instappen, krijgen van NIKKI e-mailbericht en is er ook de keuze van termijnbetaling of in één keer betaling van het contributiebedrag.

  Artikel 7: Contributiebedragen
  De contributiebedragen zullen jaarlijks door het bestuur worden gecommuniceerd aan de leden via e-mail, Nieuwsbrief of per brief aan de leden zonder e-mailadres. Ook zullen de bedragen op de website www.hvv24.nl worden gepubliceerd.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld betaalt de contributie van jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de ledenadministrateur of bij de penningmeester.
      
  Artikel 8: Blessures en ontheffing van contributieplicht
  Blessures geven geen recht op contributierestitutie.
  Indien een lid door een (langdurige) ziekte die sporten verhindert of een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie in te dienen bij het bestuur. Het bestuur neemt hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar. Reeds betaalde contributie wordt verrekend met de vaste KNVB-lasten welke dan ten laste van het lid komen.

  Langdurige afwezigheid als gevolg van studie en werk verplichting geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door studie of detachering elders voor zijn werkzaamheden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie in te dienen bij het bestuur. Het bestuur neemt hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar. Reeds betaalde contributie wordt verrekend met de vaste KNVB-lasten welke dan ten laste van het lid komen.
   
  Artikel 9: Beëindiging lidmaatschap
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en via de website www.hvv24.nl/afmelden worden beëindigd aan de ledenadministratie van H.V.V. ‘24. Afzeggingen dienen vóór 31 mei van elk jaar in het bezit te zijn van de secretaris of ledenadministrateur. Indien een opzegging geschiedt na 31 mei dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het reeds lopende seizoen verschuldigd.
  Een verklaring “contributie voldaan” met betrekking tot openstaande schulden zal pas aan de KNVB afgegeven worden als aan deze voorwaarden is voldaan.
   
  Artikel 10: Onvoorziene omstandigheden
  In alle omstandigheden waarin dit contributiereglement niet voorziet is het bestuur van de vereniging H.V.V. ‘24 gemachtigd en bevoegd hier een bindende uitspraak over te doen. Het besluit is na uitspraak onbetwistbaar.