• Contributiereglement H.V.V. ’24   

  N.B.

  Het Contributieregelement wordt dit najaar aangepast, omdat we met NIKKI samenwerken bij de inning van de contributie.
   
  Artikel 1: Vaststelling bedrag van de contributie
  Volgens de statuten van H.V.V. ’24 zijn de leden jaarlijks gehouden contributie te
  betalen waarvan het bedrag door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
  Het bestuur is gerechtigd de contributie jaarlijks te verhogen met de Consumentenprijsindex (CPI) , dit met een maximum van 5%, en dit af te ronden naar boven op € 5,00 zonder dat deze verhoging tijdens de ALV in stemming gebracht hoeft te worden.
   
  Artikel 2: Categorieën
  De leden worden in leeftijdscategorieën en overige lidcategorieën ingedeeld die een verschillende contributie bedrag betalen.
  Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
   
  Artikel 3: Inschrijven
  Nieuwe leden of aspirant leden dienen zich aan te melden via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier op de website van HVV’24 www.hvv24.nl Het formulier dient uitgeprint en ondertekend ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur.
  Leden die zich aanmelden middels het KNVB formulier “overschrijving veldvoetbal” moeten eveneens via de website het aanmeldingsformulier invullen en bezorgen aan de ledenadministrateur.
  Alle spelende leden en leden die een officiële functie uitoefenen tijdens wedstrijden ingericht door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) worden door de club als lid bij de KNVB aangemeld
  .
  Artikel 4: Lidmaatschap tijdens het seizoen
  Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij inschrijving van 1 juli t/m 31 december is de volledige contributie verschuldigd. Bij inschrijving in de periode 1 januari t/m 30 april is 50% van de contributie verschuldigd. Inschrijvingen na 30 april zullen pas gelden vanaf het daaropvolgende seizoen
  .
  Artikel 5: Proefperiode Jeugd
  Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde proefperiode. De proefperiode beloopt de periode die nodig is om deel te nemen aan 4 trainingen.
  Tijdens deze proefperiode is er géén contributie verschuldigd
  Gedurende de proefperiode kan er alleen worden deelgenomen aan trainingen voor spelers in de categorieën A tot en met F. De mini-pupillen mogen eveneens deelnemen aan de wedstrijdjes op zaterdag.
   
  Artikel 6: Contributie betaling
  Elk nieuw lid kan enkel zijn/haar contributie aan de vereniging voldoen d.m.v. een machtiging tot automatische incasso. Deze machtiging dient tezamen met het aanmeldingsformulier te worden afgegeven en maakt er als het ware deel van uit.
  Elk ander lid heeft de keuze zijn contributie aan de vereniging te voldoen d.m.v. een machtiging tot automatische incasso of d.m.v. een overschrijving.
  Het lid dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven rekening. De contributie zal in één keer worden geïnd. De incasso zal in de maand juli worden uitgevoerd.
  Leden die geen machtiging tot automatische incasso verlenen zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het bedrag hiervan zal van tijd tot tijd worden vastgesteld door het bestuur. De contributie dient vóór 1 augustus te zijn overgemaakt.
  Leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven kunnen bij uitzondering gebruik maken van een gespreide betalingsregeling ,dit in met de penningmeester overeengekomen termijnen, maximaal drie, met als laatste termijndatum
  1 november. Deze informatie dient door de penningmeester discreet te worden behandeld.
  Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in de NAW-gegevens via de website ( na inloggen) of schriftelijk. De ledenadministrateur of de secretaris dienen persoonlijk door u in kennis te worden gesteld, alvorens tot wijziging in de bestanden kan en zal worden overgegaan
  .
  Artikel 7: Contributiebedragen
  De contributiebedragen zullen jaarlijks door het bestuur worden gecommuniceerd aan de leden via e-mail of per brief aan de leden zonder e-mailadres. Ook zullen de bedragen op de website www.hvv24.nl worden gepubliceerd.
  Het Jeugdsportfonds of Stichting Leergeld Terneuzen betaalt de contributie van jeugdleden die daarvoor in aanmerking komen. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de ledenadministrateur of bij de penningmeester.
   
  Artikel 8: Betaling bij later starten
  Bij nieuwe leden die na 1 augustus en dus tijdens het seizoen zijn ingestapt zal de contributie in 1 keer worden geïnd in de eerste week van de volgende maand nadat men lid is geworden.
   
  Artikel 9 Uitsluiting incasso
  Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatische incasso af te geven (er wordt bv. door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht de contributie, verhoogd met de administratiekosten, middels een overschrijving binnen de daarin gestelde termijn te betalen.
  Dit geldt ook voor leden die in het buitenland wonen en daar een rekening hebben, daar op buitenlandse rekeningen geen automatische incasso mogelijk is.
   
  Artikel 10: Storneren automatische incasso
  Wanneer het bedrag, om welke reden dan ook, niet geïnd kan worden en de ontvangst blijft hierdoor uit dan ontstaat voor het lid een achterstand.
  Het lid dient zelf het verschuldigde bedrag op de rekening van de vereniging over te maken vóór 1 augustus.  Het lid ontvangt hiervoor een schrijven van de penningmeester en dient desgevallend administratiekosten te betalen.
  Indien geen gehoor wordt gegeven aan dit schrijven dan is artikel 11 van toepassing.
   
  Artikel 11: Te late betaling
  In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete verschuldigd. De hoogte van deze boete zal van tijd tot tijd worden vastgesteld door het bestuur. Het volgende tijdpad wordt gehanteerd:
  Wie op 1  augustus niet heeft betaald, ontvangt een herinnering, waarin staat dat dit vóór 15 augustus moet gebeuren.
  Wie op 15 augustus niet heeft betaald, ontvangt een tweede herinnering+ 10,00 adm. kosten en de vermelding dat, indien men vóór 31 augustus nog niet heeft betaald, men niet langer kan deelnemen aan activiteiten.
  Wie op 31 augustus nog niet heeft betaald, ontvangt een schrijven met de mededeling, dat men tot het moment dat men het bedrag + nog eens € 10,00 extra aan adm. kosten heeft betaald, niet langer mag deelnemen aan activiteiten.
   
  Het bestuur is gemachtigd om royementen aan de KNVB te melden, met vermelding van de openstaande schuld, en een bezwaar tegen de aansluiting bij een andere vereniging.
  Het dagelijks bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven aan een incassobureau. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het aangemaande lid.
  Overdracht van de vordering aan het incassobureau betekent tevens dat het lid op non-actief zal worden gezet. Na ontvangst van de betaling zal het lidmaatschap weer worden geactiveerd.
   
  Artikel 12: Blessures en ontheffing van contributieplicht
  Blessures geven geen recht op contributierestitutie.
  Indien een lid door een (langdurige) ziekte die sporten verhindert of een (zware) blessure met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden. Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie in te dienen bij het bestuur. Het bestuur neemt hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar. Reeds betaalde/geïncasseerde contributie wordt verrekend met de vaste KNVB-lasten welke dan ten laste van het lid komen.
  Langdurige afwezigheid als gevolg van studie en werk verplichting geven geen recht op contributierestitutie.
  Indien een lid door studie of detachering elders voor zijn werkzaamheden niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan de contributie opgeschort worden.
  Hiertoe dient het betreffende lid een schriftelijk verzoek met motivatie in te dienen bij het bestuur. Het bestuur neemt hier een besluit in. Het besluit is onbetwistbaar. Reeds betaalde/geïncasseerde contributie wordt verrekend met de vaste KNVB-lasten welke dan ten laste van het lid komen.
   
  Artikel 13: Beëindiging lidmaatschap
  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk en via de website ( na inloggen) worden beëindigd aan de ledenadministratie van H.V.V. ‘24. Afzeggingen dienen vóór 31 mei van elk jaar in het bezit te zijn van de secretaris of ledenadministrateur. Indien een opzegging geschiedt na 31 mei dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het reeds lopende seizoen verschuldigd.
  Een verklaring “contributie voldaan” met betrekking tot openstaande schulden zal pas aan de KNVB afgegeven worden als aan deze voorwaarden is voldaan.
   
  Artikel 14: Onvoorziene omstandigheden
  In alle omstandigheden waarin dit contributiereglement niet voorziet is het bestuur van de vereniging H.V.V. ‘24 gemachtigd en bevoegd hier een bindende uitspraak over te doen. Het besluit is na uitspraak onbetwistbaar.